top of page

REGULAMIN SZLAGIEROWEJ LISTY TVS

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem głosowania SMS „Szlagierowy Lista TVS” (zwanego dalej „Głosowaniem”) jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w

Katowicach, Plac Grunwaldzki 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

000261574, o numerze statystycznym REGON: 240448097, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 634-261-72-15,

posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Głosowanie prowadzone jest w ramach audycji emitowanej na antenie Telewizji TVS – Szlagierowa Lista TVS” (zwanej dalej

„Audycją”).

3. Konkurs będzie odbywał się w terminie 03.07.2016 do zakończenia nadawania audycji.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnikiem Głosowania (zwanym dalej „Uczestnikiem”), na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda

pełnoletnia osoba fizyczna bądź osoba niepełnoletnia, która uzyska zgodę na udział w Głosowaniu od opiekuna prawnego.

2. Głosowanie jest dwutorowe.  O miejscu na liście decydować będzie suma punktów przyznana w głosowaniu SMS oraz na

facebookowym profilu programu (w postaci ankiety).

3. Głosowanie SMS-owe polega na wysłaniu SMS-a zgłoszeniowego o treści SL.nr kandydata (SL.101, SL.102, SL.103,

SL.104) pod numer 72068. W treści SMS należy wpisać nr kandydata na którego oddaje się głos, a który został

zaprezentowany na stronie  w zakładce PROPOZYCJE. Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).

4. SMS zliczane będą w każdą środę o godz. 9:00 po czym nastąpi kolejne zliczanie głosów na potrzeby kolejnego notowania

(głosy zliczane od środy godzina 9:00 do kolejnej środy do godziny 9:00).

5. W ankiecie na profilu facebookowym głosować można od niedzieli godziny 20:00 do środy godziny 9:00.

6. Punkty będą przyznawane za 10 najpopularniejszych, wybranych przez widzów utworów według założenia z tabeli

        pkt sms pkt fb

    1      25         25

    2      21         21

    3      18         18

    4      15          15

    5      12          12

    6       9            9

    7       7             7

    8      5             5

    9      3             3

   10     1              1

7. W przypadku równej ilości sumarycznej wartości punktów, o miejscu decyduje wyższe miejsce wśród głosów sms.

8. Na podstawie ilości sumarycznej wartości punktów oddanych na poszczególnych kandydatów  dany utwór może

zakwalifikować się do działu TOP 10 Szlagierowej Listy TVS.

9. W głosowaniu może brać udział piosenka autorska, nie cover.

 

III. Konkurs "SEJF"

1. Wprowadza się konkurs SMS-owy polegający na odgadnięciu hasła i uzyskaniu nagrody.

2. Celem konkursu jest poprawne wskazanie czterech cyfr składających się na „szyfr” sejfu. W odniesieniu do każdej cyfry

zostanie zadane pytanie mające naprowadzić na poszukiwaną cyfrę.

3. Osoba, która jako pierwsza po emisji czterech części konkursu wyśle drogą sms prawidłowy szyfr (4 cyfry w prawidłowej kolejności) wygrywa.

4. Głosowanie SMS-owe polega na wysłaniu SMS-a o terści SEJF. oraz 4 cyfr będących odpowiedzią na pytanie konkursowe

pod numer 70068.

5. Osoba wygrywająca (nr telefonu z którego wysłano SMS-a) może uczestniczyć w konkursie  po sześciu kolejnych tygodniach (karencja). Udział w konkursie przed upływem karencji nie będzie uwzględniany.

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników związane z Głosowaniem.

2. Reklamacje powinny być kierowane do TVS wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: TVS Sp. z o.o. Plac

Grunwaldzki 12; 40-126 Katowice – z dopiskiem „Szlagierowa Lista TVS – reklamacja”. Każda reklamacja powinna zawierać co

najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Głosowaniu

autora reklamacji.

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku

reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych

roszczeń przed sądami powszechnymi.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora (TVS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Katowicach, Plac Grunwaldzki 12), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu

identyfikacji Uczestnika i wydania nagrody zwycięzcy.

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności

zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z

naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.

4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne,

umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w

przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować

do Organizatora na adres: „Administrator Danych Osobowych, TVS Sp. z o.o. , Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice”.

VI. HIT ROKU

1. Utwór,  który uplasuje się na pierwszym  miejscu w TOP 10 otrzymuje jedną gwiazdkę.

2. Utwór, który 5 razy znajdzie się na pierwszym miejscu w TOP 10 przechodzi do zestawienia HIT ROKU.

3. Głosowanie polega na wysłaniu SMS-a zgłoszeniowego o treści SL.nr kandydata (SL.101, SL.102, SL.103, SL.104) pod

numer 72068. W treści SMS należy wpisać nr kandydata na którego oddaje się głos, a który został zaprezentowany w

programie Szlagierowa Lista TVS i na stronie  www.szlagierowalista.pl . Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT (2

zł + VAT). Głosować również można za pomocą ankiety profilu facebookowym.

4.  SMS-y na kandydatów do tytułu HIT ROKU oraz głosy na ankiecie facebookowej można wysyłać od 03.12.2023 od godz. 18:00 do 19.12.2023 do godz. 09:00.

Na podstawie ilości SMS oddanych oraz oddanych głosów w ankiecie na poszczególnych kandydatów dany utwór może zająć miejsce od 7 do 1 w zależności od liczby nadesłanych SMS-ów oraz oddanych głosów w ankiecie.

5. Punkty w Hit Roku 2023 będą przyznawane za 7 najpopularniejszych, wybranych przez widzów utworów według założenia z tabeli

      

   pkt sms  pkt fb

    1      25         25

    2      21         21

    3      18         18

    4      15          15

    5      12          12

    6       9            9

    7       7             7 

    8      5             5

    9      3             3

   10     1              1

   

6. W przypadku równej ilości sumarycznej wartości punktów, o miejscu decyduje wyższe miejsce wśród głosów sms.

7. Na podstawie ilości sumarycznej wartości punktów oddanych na poszczególnych kandydatów dany utwór zdobędzie tytuł HIT ROKU 2023 Szlagierowej Listy TVS.

VII. PUNKTACJA W PODSUMOWANIU ROCZNYM

 

1.  Każdy utwór notowany w cotygodniowym TOP 10 Szlagierowej Listy TVS otrzymuje punkty od 1 do 25, w zależności od

zajmowanego miejsca w notowaniu TOP 10, przy czym 1 punkt otrzymuje miejsce 10, a 25 punktów miejsce 1.

Punkty zliczane są w ten sposób po każdym notowaniu od 07.01.2024 do 01.12.2024.

 

 

Miejsce w notowaniu                Punkty

                1                               25 (Gwiazdka)      

                2                                9      

                3                                8   

                4                                7   

                5                                6   

                6                                5      

                7                                4     

                8                                3         

                9                                2         

               10                               1  


Jeżeli zespół, artysta nie zdobędzie punktów w rankingu rocznym zostaną zliczone SMS oddane w terminie od 07.01.2024 do 01.12.2024.

2. Utwór, który zdobył 5 gwiazdek otrzymuje pierwszeństwo w zestawieniu rocznym Szlagierowej Listy TVS.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o przesłaniu wiadomości SMS Organizatorowi, należy przez to rozumieć wpływ

wiadomości SMS na serwer systemu teleinformatycznego. Czas na serwerze ustawiany jest zgodnie z wzorcem czasu

atomowego.

2. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie www.tvs.pl

3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych

przepisów powszechnie obowiązujących.

bottom of page