© 2019 TVS

REGULAMIN SZLAGIEROWEJ LISTY TVS

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Organizatorem głosowania SMS „Szlagierowy Lista TVS” (zwanego dalej „Głosowaniem”) jest TVS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000261574, o numerze statystycznym REGON: 240448097, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 634-261-72-15, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Głosowanie prowadzone jest w ramach audycji emitowanej na antenie Telewizji TVS – Szlagierowa Lista TVS” (zwanej dalej „Audycją”).

3. Konkurs będzie odbywał się w terminie 03.07.2016 do zakończenia nadawania audycji.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnikiem Głosowania (zwanym dalej „Uczestnikiem”), na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna bądź osoba niepełnoletnia, która uzyska zgodę na udział w Głosowaniu od opiekuna prawnego.

2. Głosowania  polega na wysłaniu SMS-a zgłoszeniowego o treści SL.nr kandydata (SL.201, SL.202, SL.203, SL.204) pod numer 72068. W treści SMS należy wpisać nr kandydata na którego oddaje się głos, a który został zaprezentowany na stronie www.szlagierowalista.pl w zakładce POCZEKALNIA. Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).

3. SMS-y można wysyłać w nieograniczonym terminie.

4. SMS zliczane będą w każdą środę o godz. 9:00 – na podstawie ilości SMS oddanych na poszczególnych kandydatów  dany utwór może zakwalifikować się do działu TOP 13 Szlagierowej Listy TVS.

 

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników związane z Głosowaniem.

2. Reklamacje powinny być kierowane do TVS wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: TVS Sp. z o.o. Plac Grunwaldzki 12; 40-126 Katowice – z dopiskiem „Szlagierowa Lista TVS – reklamacja”. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Głosowaniu autora reklamacji.

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądami powszechnymi.

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora (TVS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 12), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika i wydania nagrody zwycięzcy.

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.

4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: „Administrator Danych Osobowych, TVS Sp. z o.o. , Plac Grunwaldzki 12, 40-126 Katowice”.

V. HIT ROKU

  1. Utwór,  który uplasuje się na pierwszym  miejscu w TOP 13 otrzymuje jedną gwiazdkę.

  2. Utwór, który 5 razy znajdzie się na pierwszym miejscu w TOP 13 przechodzi do zestawienia HIT ROKU.

  3. Głosowanie polega na wysłaniu SMS-a zgłoszeniowego o treści SL.nr kandydata (SL.201, SL.202, SL.203, SL.204) pod numer 72068. W treści SMS należy wpisać nr kandydata na którego oddaje się głos, a który został zaprezentowany w programie Szlagierowa Lista TVS i na stronie www.szlagierowalista.pl. Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).

  4.  SMS-y na kandydatów do tytułu HIT ROKU można wysyłać od 01.12.2019 do godz. 20:00 do 18.12.2019 do godz. 9:00. Na podstawie ilości SMS oddanych na poszczególnych kandydatów dany utwór może zająć miejsce od 7 do 1 w zależności od liczby nadesłanych SMS-ów. Zdobywca największej ilości głosów SMS zajmie pierwsze miejsce i równocześnie tytuł HIT ROKU 2019 Szlagierowej Listy TVS.

VI. PUNKTACJA W PODSUMOWANIU ROCZNYM

  1.  Każdy utwór notowany w cotygodniowym TOP 13 Szlagierowej Listy TVS otrzymuje punkty od 1 do 13, w zależności od zajmowanego miejsca w notowaniu TOP 13, przy czym 1 punkt otrzymuje miejsce 13, a 13 punktów miejsce 1. Punkty zliczane są w ten sposób po każdym notowaniu od 06.01.2019 do 27.11.2019.

  2. Utwór, który zdobył 5 gwiazdek otrzymuje pierwszeństwo z zestawieniu rocznym Szlagierowej Listy TVS.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o przesłaniu wiadomości SMS Organizatorowi, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości SMS na serwer systemu teleinformatycznego. Czas na serwerze ustawiany jest zgodnie z wzorcem czasu atomowego.

2. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie www.tvs.pl, www.szlagierowalista.pl

3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.